Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

Érvényes: 2015. november 01-től visszavonásig

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Cartebor Kft. (8200 Veszprém, Takácskert u. 1C., 12661774-1-19),  által szervezett és megrendezésre kerülő tanfolyamokon, előadásokon, workshopokon, fesztiválokon (továbbiakban: Rendezvény) az Ügyfelek/Felhasználó/Vásárlók (továbbiakban együtt: Ügyfél) Rendezvényen való részvételének, illetve Ügyfél termékvásárlással kapcsolatos általános feltételeit, valamint a Cartebor Kft és az Ügyfél között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.

 Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadóak a Cartebor Kft által működtetett honlapok (www.horvathbrigi.com, www.cartebor.hu ) által nyújtott szolgáltatások igénybvételével létrejött közötti jogviszonyra. A Carteor Kft jelen ÁSZF-t közzéteszi honlapján (www.horvathbrigi.com , www.cartebor.hu ), mely ott elolvasható és kinyomtatható, illetve elérhetővé teszi a székhelyén.

1.    Fogalmak

    1.1. Rendezvény: A Cartebor Kft. által szervezett bármilyen témájú tanfolyam, előadás, workshop,vagy a harmadik fél által szervezett tanfolyam, vizsgáztatási/oktatási esemény, előadás, workshop.

1.2.  Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Cartebor Kft. akár ingyen, akár ellenérték fejében az Ügyfelek számára hozzáférhetővé tesz.

1.3.  Jegy: a Cartebor Kft. által szervezett Rendezvényeken részvételre jogosító, a jegyvásárlás során adott igazolás

1.4. Termék: A Cartebor Kft. által fejlesztett/forgalmazott, a honlapokon hirdetett szellelmi vagy tárgyi termékek (társasjáték,, digitális/audi termékek, könyv, kiadvány).

2.     Hatály

2.1.  A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

2.2.  Látogató tudomásul veszi, hogy a Cartebor Kft. a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan, alapos okkal módosítani. Alapos oknak tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, illetőleg, ha a módosítást a Rendezvények mindenkori biztonságos vagy gazdaságos lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok, a Cartebor által alkalmazott munkafolyamatok változása; hazai vagy nemzetközi gazdasági körülmények, piaci folyamatok változása indokolja. A módosítások a Cartebor Kft. honlapján történő közzététellel, azonnal hatályba lépnek.

Elállás joga: Amennyiben a módosítás a 4.2. pont szerinti jogviszonyt érinti, úgy ezen időponttól kezdődő tizennégy napig a Szerződő Felek jogosultak a jelen jogviszonytól indokolás nélkül, írásban elállni, feltéve, hogy a Rendezvényen való részvételt még nem kezdte meg. Az elállás joga nem illeti meg az Ügyfelet, ha a módosítás kizárólag az Ügyfelekre nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz.

3.     Szerződéses jogviszony

3.1.  A Termék/Szolgáltatás ellenértékének megfizetésével és a visszaigazolás Cartebor Kft. általi átadásával a Felek szerződéses jogviszonyba lépnek egymással. A Cartebor Kft. az Ügyfelek részére a terméket eljuttatja, illetve részére lehetőséget biztosít adott Rendezvényen való részvételre.

3.2.  A termékek/szolgáltatások tartalmát és minőségét a Cartebor Kft. alkotja meg és fejleszti, mely folyamatban mindenkor a magas minőség és megbízhatóság irányadó.

4.     Regisztráció, jelentkezés, vásárlás

4.1.  A Cartebor Kft. termékeinek és szolgáltatásainak aktuális díjai a Cartebor Kft honlapjain olvashatóak. (www.horvathbrigi.com, www.cartebor.hu ).

4.2.  Jelentkezés képzésre

4.2.1. Utánpótláskorú sportolók, illetve agykontroll tanfolyamon részt vevők jelentkezése kapcsolatfelvétel útján zajlik. 18 év alatti résztvevők jelentkezése kizárólag szülő/gondvielő által történhet. A megadott adatokat a Adatvédelmi Irányelvekben foglaltak szerint kezeljük.

4.2.2.Sportkontroll képzésre jelentkezés a digitális formában elérhető jelentkezési lap, illetve kapcsolatfelvétel útján történhet. A jelentkezési lapon megadott adatokat a Adatvédelmi Irányelvekben foglaltak szerint kezeljük.

4.3.Termék vásárlása

A Cartebor Kft által kiadott vagy forgalmazott termékek megrendelése a weboldalon keresztül (www.horvathbrigi.com ,  www.cartebor.hu ) megrendelő lap kitöltésével történik. A megrendelésről írásbeli visszaigazolást (díjbekérő) adunk, mely alapján a termék ellenértéke kifizethető. A Cartebor Kft. a díjbekérő adatai és a fizetés módja (készpénz, baki utalás) alapján számlát állít ki, melyet sikeres pénzügyi teljesítés alapján a termékkel együtt juttat el a Szerződő Feleknek.

4.3.  Személyes vásárlás

A Cartebor Kft a személyes vásárlásra a honlapján megadott helyszíneken biztosít lehetőséget előzetesen egyeztetett időpontokban készpénz ellenében. Az Ügyfél köteles vásárláskor az ellenértékről szóló számla kiállításához szükséges valós adatokat megadni.

4.4 Rendezvényre felkérés

A Cartebor Kft. külön szerződéskötéssel vállal rendezvényen való szereplést.

5. Magatartási szabályok, képfelvétel

5.1.  A Szerződő Felek a rendezvényeken kötelesek az általános magatartási normákat betartani és jelen ÁSZF és a helyszín Házirendjének megfelelően viselkedni és tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, cselekedettől, mely mások személyiségi jogait, egészségét, testi épségét, életét sértheti vagy veszélyeztetheti.

5.2.  A Cartebor Kft előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle promóciós vagy reklámtevékenység, kereskedelmi, gazdasági tevékenység folytatása, illetve adománygyűjtés a rendezvények helyszínén.

5.3. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a rendezvényről kép- és hangfelvételt készíthet a Cartebor Kft. Ennek megfelelően az Ügyfél kifejezett beleegyezését adja arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Kivételt képez ez alól, ha az illető közszereplő, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető.

5.4. Fenti megjelenéseken annak készítője a Felhasználó tekintetében korlátozás nélkül jogosult a megjelenítés hasznosítására, felhasználásra (szolgáltatások, termékek népszerűsítése, többszörösítés, közzététel, átdolgozás, nyilvánosságra hozatal, nyilvánossághoz közvetítés – online és offline módokon, egyidejű és későbbi felhasználás során, stb.), anélkül, hogy Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. Látogató nem jogosult bármiféle igényt vagy követelést támasztani a Cartebor Kft-val szemben a fentiek kapcsán.

5.5.  Az Ügyfél jogosult a Rendezvényen képfelvételt készíteni, azzal a kitétellel, hogy a képfelvételt csak a Cartebor Kft által üzemeltett honlap/elérhetőség/esemény megjelölésével (hashtag, honlap neve, link, stb) tehet publikussá közösségi oldalakon  vagy más honlapokon, egyéb médiában. Az Ügyfél az általa készített képfelvételt nem értékesítheti, ellenérték fejében nem (illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem) hasznosíthatja. A felvételeken szereplőket a kifejezett beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Cartebor Kft kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha Látogatók ezen 5. pont rendelkezéseit nem tartják be.

6. Felelősség

6.1. A Cartebor Kft. nem vállal felelősséget az általa szervezett rendezvények területén őrizetlenül hagyott tárgyakért.

6.2. Az Ügyfél kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatok pontatlan megadásából eredő kárért Cartebor Kft. nem vállal felelősséget.

6.3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy valamely fizetési mód során felmerülő visszaélésért vagy kárért a Cartebor Kft. nem vonható felelősségre (pl. illetéktelen bankkártya használat, jogosulatlan utalás, stb.).

6.4. Látogató teljes mértékben felelős (polgárjogi és büntetőjogi értelemben is) az általa által okozott károkért, mind a Cartebor Kft, mind helyszín mind a további Ügyfelek és harmadik személyek tekintetében.

7. Szerzői jogok és védjegyek

7.1 A Cartebor Kft weboldalain, Facebook oldalán, a rendezvényeken, minden online és offline médiában, valamint plakátokon, szórólapokon, stb. megjelenő logók, védjegyek, információk és anyagok a Cartebor Kft és szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik és ezen megjelöléseket az Ügyfelek vagy harmadik személyek nem használhatják, nem másolhatják, nem jeleníthetik meg A Cartebor Kft. vagy szerződéses partnerei előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.

7.2. A Cartebor Kft. jogosult az Ügyfél rendezvénnyel kapcsolatos észrevételeit, javaslatait, ötleteit korlátlanul és ellenszolgáltatás nélkül felhasználni.

7.3.   Váratlan események

Minden olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály esetén (háború, lázadás, sztrájk, természeti katasztrófa, súlyos vihar, járvány, tűz, stb.), melynek következtében valamely fél szerződéses kötelezettségének nem tud eleget tenni és ez részére fel nem róható, akkor ezen fél nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, mely ezen esemény következtében állt elő.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Cartebor Kft. Magyarországon bejegyzett, magyar székhellyel rendelkező gazdasági társaság, mely jogügyleteire a magyar jog szabályai irányadóak.

8.2. A Cartebor Kft. jogosult bármely tevékenységéhez alvállalkozókat, közreműködőket igénybe venni.

8.3. Jelen ÁSZF-fel és a Cartebor Kft által nyújtott szolgáltatásokra a Cartebor Kft. és az Ügyfél kikötik a Veszprémi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

8.4. A Cartebor Kft. szolgáltatásaival, termékeivle kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, ötleteket, esetleges panaszokat a cartebor@gmail.com  e-mail címen fogadják a Cartebor Kft. munkatársai.

  Veszprém, 2016. január 1.

Telefon/Phone

+36 30/251-0176