top of page

Adatvédelmi Tájékoztató

Cartebor Kft.

 

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-103283/2016.

Frissítve: . 2018. május 20-án: az Uniós Adatvédelmi Irányelvek (GDPR) alapján (elérhető a linkre kattintva).

A www.horvathbrigi.com weboldal üzemeltetője, a Cartebor Kft. (8200 Veszprém, Takácskert u. 1/C. , a továbbiakban Szolgáltató, Adatkezelő), mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban, rendeletekben meghatározott elvárásoknak.

A weboldal használatának megkezdésével a weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadják a jelen Tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatkezelési tájékoztatót („Tájékoztató”).

Fogalmak:

2011. évi CXII. (Infotv.) 3. § alapján

Az Adatkezelő adatai:

Név: Cartebor Kft., Képviselője: Horváth Brigitta

honlap : www.horvathbrigi.com

E-mail: horvathbrigi.veszprem@gmail.com,

Cégnév: Cartebor Kft.

Székhely: 8200 Veszprém, Takácskert u. 1.C TT1.

Adószám: 12661774-1-19

Bankszámla: 10401220-50526856-82521005 (K and H)

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik (különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés)

 

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat; az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végre hajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

 

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

 

Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

 

Adatállomány:az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Adatkezelési Alapelvek

 

Személyes adat akkor kezelhető (Infotv. 5. § (1)), ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges (Infotv. 6. § (3))., kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. (Infotv. 4. § (1)).

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig (Infotv. 4. § (2)).

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az adatok harmadik személy részére nem adhatók ki. Az Adatkezelő a birtokában levő személyes adatokat tovább nem dolgozza fel, ezért adatfeldolgozásra megbízást nem ad.


Az érintettet (Infotv. 20. § (2)). – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

 • pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor (Infotv. 8. §).

 

Adattérkép Agykontroll-tanfolyamok esetében: 

Adattérkép SportHack-tanfolyamok esetében: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Felhasználók a weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:

 • A  weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok (lásd I. rész).

 • A weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd II. rész).

 

A Felhasználók által megadott adatok kezelése

Sportolói önértékelő teszt kitöltésekor

A teszt kitöltésekor a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • teljes név

 • e-mail cím

 • életkor

 • sportág

 • Sportolással kapcsolatos kérdésekre adott válaszok

Kapcsolatfelvételkor

A Kapcsolat funkció használatakor a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • név

 • e-mail cím

SportHack tréningre történő jelentkezéskor

A Sportkontroll tréningre történő jelentkezéskor vagy termék megrendelésekor a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • név

 • e-mail cím

 • Sportág

 • Sportolással kapcsolatos kérdések

 • Számlázási név

 • Számlázási cím

MemoHack tréningre történő jelentkezéskor

 • név

 • e-mail cím

 • iskola megnevezése

 • Számlázási név

 • Számlázási cím

Termék rendelésekor/vásárláskor

 • Megrendelő név

 • e-mail cím

 • isktelefonszám

 • számlázási név és cím

 • Szállítási név és cím

Agykontroll tanfolyamra való jelentkezéskor (jogos képviselő által megadott adatok):

 • Gyermek neve

 • Születési év

 • Szülő/gondviselő neve

 • Szülő/gondviselő címe

 • e-mail cím

 • telefonszám

 • Iskola megnevezése

 • Korábban végzett-e tanfolyamot

 • A családból végzett-e valaki tanfolyamot

 • A gyermek melyik tantárgyban/tevékenységben sikeres

 • Van-e a gyermeknek olyan tulajdonsága, betegsége, amely miatt az oktató különleges figyelemben kell, hogy részesítse, ha igen, mi az? 

 • Kezelték-e vagy kezelik-e pszichiátriai betegséggel?

A blogbejegyzésekhez történő hozzászólás írásakor

A Felhasználó a „Blog” menüpont alatt szereplő blogbejegyzésekhez hozzászólást írhat, amelyhez a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • keresztnév (lehet álnév is)

 • e-mail cím

A weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.

Hírlevélre való feliratkozáskor

A hírlevélre való feliratkozáskor a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • keresztnév

 • e-mail cím

 

Cookie 

A Weboldal egyes részeinek letöltésekor az Üzemeltető automatikusan kisméretű, esetenként az Ön személyes adatait tartalmazó adatfile-okat, úgynevezett cookiekat helyez el az Ön számítógépén. Ennek megtörténtéről Önt az Üzemeltető nem értesíti külön.

Az adatfile-ok a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfile-ok az Üzemeltetőhöz kerülnek.

Az adatfile-okkal kapcsolatos minden tevékenységet leállíthat, a böngészője használati útmutatójában szereplő módon.

Az Üzemeltető felhívja az Ön figyelmét arra, hogy egyes szolgáltatások a cookiek engedélyezése nélkül nem, illetve csak korlátozottan vehetőek igénybe, illetve, hogy a egyes oldalak a cookiek engedélyezése nélkül nem, illetve csak részben tölthetőek le, jeleníthetőek meg.

 

IP-cím regisztrálása, naplózás

A Weboldalra való belépéssel az Ön számítógépének egyes paramétereiről, illetve IP-címéről naplófile készül. Az adatokat az Üzemeltető az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően használja föl, aggregáltan, statisztikai célokra, a Weboldal fejlesztése érdekében.

 

Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához használja fel az adatokat, így különösen a következő célokra:

 • a weboldalról elérhető szolgáltatások hatékony nyújtása, fejlesztése;

 • kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, az 1.2. pontban foglalt esetben a Felhasználó által elküldött üzenetre történő válaszadás;

 • a weboldalon keresztül leadott megrendelések, jelentkezések nyilvántartása és teljesítése, a megrendelt termékek Felhasználók részére történő kézbesítése, a megrendelésekkel, képzésekkel, stb. kapcsolatban a Felhasználókkal történő kapcsolattartás;

 • a weboldal használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése;

 • A Cartebor Kft termékeit és szolgáltatásait, promócióit népszerűsítő, valamint szakmai anyagokat tartalmazó elektronikus hírlevelek, egyéb reklámüzenetek, üzletpolitikai célú megkeresések (a továbbiakban együtt: „Hírlevél”) küldése, amennyiben a Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását adta, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

 

A személyes adatok kezelésének jogalapja

Az Adatkezelő a felhasználóktól kapott, gyűjtött és jelen Irányelvek szerint rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli. Jelen tájékoztató kiadásakor ezek:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)  - aktualizálva a net.jogtar.hu oldalán

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).

 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).

 

Bizonyos funkciók használatával (pl. Kapcsolatfelvételkor, hírlevélre feliratkozáskor) a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti a Felhasználót.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat (kiskorú esetén a gondviselő csak az érintett kiskorú adatait) adhatják meg a weboldalon. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Felhasználó (kiskorú esetén kiskorú jogos képviselője), szerződő felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő Felhasználó kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.

 

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

 

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a Felhasználó azonosítására alkalmas adatokat.


 

A Cartebor Kft. kizárólag az ügyfél jelen Irányelvekben meghatározottak szerint kezeli, addig az időtartamig és arra a célra, amelyhez az ügyfél hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja.

A Cartebor Kft. minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

Veszprém, 2016. június frissítve 2017.május 20.

 

bottom of page